Japanese Clothing

We have 4 racks of Hand-picked quality Vintage Kimono, Yukata, Haori, Furisode, Uchikake & Tomesode as well as antique, vintage and contemporary Obi in stock. Plus a whole lot more

Sorry we don't put pictures of everyday kimono, Yukata, Haori nor Tomesode on the website as they sell too quickly.

 

Price Guides:

Kimono $60~$150 Now $39-$59

Yukata (summer kimono) $60~$95 Now $55-$70

Haori (overcoat/jacket) $60~$150 Now $39-$59

Tomesode (wedding & ceremonial kimono): $75~$200 Now $39-$59

Hakama (men's skirt): $70~$100 Now $49-$69

Furisode (wedding & ceremonial kimono) $195~$700    

Uchikake (wedding kimono) $475~$1500

Geta & Zori (footwear) $10~$35

Katsura (Geisha Wigs - ceremonial) $300+

Kimono wholesale enquiries welcome (minimum order 20 pieces)

!